Kontakty

777 622 749 (starosta)
obec@vlachovice-nm.cz
IČO: 00842664
úř. hod: st 16:00 - 18:00

Obec Vlachovice
Vlachovice 20
592 31 Nové Město n. Mor.
kompletní kontakty

Nejbližší události
  

Obec Vlachovice je malá obec v nadmořské výšce 754 m n.m., 6 km severozápadně od Nového Města, spojení do obce autobusem, autem. V obci je restaurace.
Vlachovice leží na modré a zelené turistické značce v CHKO Žďárské vrchy.
Vlachovice byly založeny před rokem 1496 na území novoměstského panství. Vlachovice jsou typickou horskou obcí, spolu s Rokytnem jsou druhou nejvýše položenou obcí ve Žďárských vrších. Od roku 1960 byly Vlachovice přičleněny k obci Rokytno, od roku 1980 k Novému Městu na Moravě. Od roku 1990 je obec opět samostatná.
V roce 1934 byla 1 km jižně od obce postavena velká kruhová cihelna. Cihelnu dnes již připomíná jen místní název.
Ve druhé polovině 17. století se v okolí obce těžila železná ruda.
V roce 1746 dostaly Vlachovice vlastní pečeť, ve znaku mají lípu v obilném poli a nad ní pět hvězd. Stejná symbolika se objevuje i ve znaku obce.
Ve Vlachovicích na své chalupě trávil hodně času lékař, překladatel a propagátor novoměstského lyžování Karel Daněk (nar. 1928).
 
Zajímavosti okolí
Severozápadně od obce je výšková kóta Tři smrky (776 m), která leží přímo na evropském rozvodí Labe - Dunaj. Z kóty je kruhový rozhled a za dobré viditelnosti je vidět i Kralický Sněžník. Rozvodnice dělí oblast na severovýchodní část (asi 54%), která je odvodňována řekami Chrudimkou, Sázavou a Doubravou do Severního moře, a na část jihovýchodní (asi 46%), z níž jsou odváděny vody Svratkou a Oslavou do Černého moře. 
 
Jihovýchodně od obce leží známý les Ochoza s lyžařským a biatlonovým areálem, ve kterém se každoročně koná mnoho místních, republikových i mezinárodních závodů v běhu na lyžích a biatlonu. V samotném lese Ochoza, který je protkán spletí cest a cestiček, visí na stromech osm obrázků. Jejich motivy čerpají jak z místní historie, tak z legend a pověstí. Originály všech osmi obrázků visí ve dvoře Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě.
 
Každoroční akce
Letní taneční zábavy, turnaj v kopané a nohejbale, dětský den, turnaj v šipkách, lyžařské párkové závody pro děti, závody psích spřežení.
 
Letní aktivity
Pěší turistika, cykloturistika, houbaření, koupání v rybníku Sykovec, sportování na víceúčelovém a fotbalovém hřišti (Obecní úřad), tenis, lanové a horolezecké centrum (blízké okolí), orientační běh dle map
 
Zimní aktivity
Upravené běžecké lyžařské trasy, Sjezdovka Harusův kopec (vzdálená 4 km), krytý bazén v hotelu U Loubů na Třech Studních (1 km)

 

zdroj:http://www.nmnm.eu/vlachovice.html

Ústava České republiky - ústavní zák. č. 1/1993 Sb.
Listina základních práv a svobod - usnesení č. 2/1993 Sb.
O svobodném přístupu k informacím - zákon č. 106/1999 Sb
O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů - zákon č. 227/2000 Sb.
Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb.
O obcích - zákon č. 128/2000 Sb.
O obcích - změny z r. 2012 - zákon č. 72/2012 Sb.
O evidenci obyvatel a rodných číslech - zákon č. 133/2000 Sb.
O místních poplatcích - zákon č. 565/1990 Sb.
O přestupcích - zákon č. 200/1990 Sb.
Stavební zákon - zákon č. 183/206 Sb.
Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb.
O obchodních společnostech a družstvech - zákon č. 90/2012 Sb.
O ochraně osobních údajů - zákon č. 101/2000 Sb
O veřejných zakázkách - zákon č. 137/2006 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Vlachovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Vlachovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:
- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.


3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem obce je pětičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Obec je navenek zastupována starostou, který také dle § 99 odst. 2 zákona o obcích vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostkou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarostka. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.


4. Kontaktní spojení


4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Vlachovice
Vlachovice 20
592 31 Nové Město na Moravě


4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Vlachovice
Vlachovice 20
592 31 Nové Město na Moravě


4.3 Úřední hodiny

středa 16:00 - 18:00 hodin


4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 566 615 614
mobilní telefon:


4.5 Čísla faxu

566 615 614


4.6 Adresa internetové stránky

www.vlachovice-nm.cz


4.7 Adresa e-podatelny

-


4.8 Další elektronické adresy

-


4.8 ID datové schránky

u3sas6c


5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 39329 – 751 / 0100


6. IČ

00842664


7. DIČ

351 - 00842664


8. Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

Opatření obecné povahy

Důležité zákony, vyhlášky ministerstev a nařízení vlády

Rozpočet města

Rozpočtový výhled
příjmy 2014 / výdaje 2014


9. Žádosti o informace


10. Příjem žádostí a dalších podání


11. Opravné prostředky


12. Formuláře


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV


14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Jsou zveřejňovány na elektronické úřední desce.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na městském úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zaměstnanec městského úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

- komu je žádost určena
- jaká konkrétní informace je požadována
- kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 7, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či města jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost je (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona) - do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli sdělena.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 5 písm. b) zákona) - do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

- odvolání se podává písemně na adresu městského úřadu
- odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

- obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
- krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

Finanční výbor:
Marie Peňázová - předsedkyně
Lenka Kolbábková - člen
Zdeněk Petr - člen

Kontrolní výbor:
Lenka Kolbábková - předsedkyně
Zdeněk Petr - člen
Marie Peňázová - člen